Zilyetlik Nedir? Zilyetliğin Unsurları ve Türleri Nelerdir? Zilyetlik Test Soruları

Zilyetlik, bir kimsenin bir şeyi elinin altında bulundurması" demektir. Medeni kanun zilyetliği, bir şey üzerinde Fiilen tasarruf sahibi olma" şeklinde tanımlanmaktadır. O halde zilyetlik, "bir şey üzerinde fiili hâkimiyet" veya bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma" biçiminde tanımlanabilir.


ZİLYETLİK

Zilyetlik, bir kimsenin bir şeyi elinin altında bulundurması" demektir. Medeni kanun zilyetliği, bir şey üzerinde Fiilen tasarruf sahibi olma" şeklinde tanımlanmaktadır. O halde zilyetlik, "bir şey üzerinde fiili hâkimiyet" veya bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma" biçiminde tanımlanabilir.
 
Unsurları: Bir eşya üzerinde zilyetliğin söz konusu olabilmesi için ilk olarak "fiili hâkimiyet" ve ikinci
Olarak "zilyetlik İradesi”nin bulunması gerekir.
 
Türleri:
1. Asli Zilyetlik Feri Zilyetlik: Malik sıfatıyla hareket eden kimsenin zilyetliği "asıl", buna karşılık bir şeyi sınırlı ayni veya şahsi bir hakka dayanarak fiili hâkimiyeti altında bulunduran kimsenin zilyetliği ise "fer"i zilyetliktir.
2. Vasıtasız zilyetlik Vasıtalı Zilyetlik: Vasıtasız zilyetlik, fiili hâkimiyeti doğrudan doğruya icra eden kimsenin zilyetliğidir, Vasıtalı zilyetlik ise, eşya üzerinde bir başkası vasıtasıyla fiili hâkimiyet sahibi olan kimsenin zilyetliğidir.
3. Tek zilyetlik Birlikte Zilyetlik: tek zilyetlik bir eşya üzerinde bir tek şahsın yanız başına zilyet olması
demektir. Birlikte zilyetlik ise bir eşya üzerinde fiili hâkimiyeti aynı hukuki sıfatla ve aynı zamanda beraberce kullanan birden fazla kimselerin zilyetliğidir.
4. Eşya Zilyetliği Hak Zilyetliği: Eşya zilyetliği, maddi bir mal üzerin deki fiili hâkimiyettir. Hak zilyetliği ise, ayni haklarda söz konusu olan zilyetliktir.
5. Zilyet Yardımcılığı: Bir eşya üzerinde fiili hâkimiyeti başkasının adına menfaatine kullanan kimsenin durumudur.
 
Zilyetliğin Kazanılması
İki şekilde kazanılır.
1. Aslen Kazanma: Bir eşyanın zilyetliğinin bir başkasına naklen ve devren değil, doğrudan doğruya kazanan şahsın tek taraflı bir fiili ile elde edilmesi demektir. .
2. Devren Kazanma: Bir eşya üzerinde mevcut bulunan zilyetliğin zilyedin isteği ile bir başkasına geçmesi, nakledilmesi demektir. Buna "Zilyetliğin devri" veya "zilyetliğin nakli" denir. İki türde olur. Biri teslimle kazanma, diğeri Teslimsiz Kazanmadır. Teslimle kazanma, eşyanın teslimi ile olur. Teslimsiz kazanma ise Kısa Elden Teslim, Hükmen Teslim, zilyetliğin Havalesi, Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Devri ve Miras yolu ile olabilir.
 
Zilyetliğin Kaybedilmesi
Zilyetliğin kaybedilmesi demek, eşya üzerinde fiili hâkimiyet icra etme imkânının devamlı olarak ortadan kalkmış olması demektir ki, bu da zilyedin iradesiyle veya iradesi dışında olur.
 
Zilyetliğin Korunması
Üç yol vardır:
1. Savuma Hakkı: Zilyet, bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanmakta defetmek hakkına sahiptir.
2. Zilyetlik Davaları: Medeni kanunumuz zilyetliğin tecavüz ve gasp fiillerine karşı dava yoluyla da
Korumaktadır ki, bu davalara "zilyedIik davaları" denir. Biri "yeddin iadesi davası", diğeri "tecavüzün meni davası" olmak üzere başlıca iki türdedir.
3. Zilyetliğin İdari yoldan Korunması: Bir gayrimenkule zilyet bulunan kimse, bu gayrimenkule tecavüzde bulunulduğu taktirde, gayrimenkulün bulunduğu yerin kaymakam veya valisine müracaatla tecavüzün men'ini (önlenmesini) talep edebilir.
 
Sorumluluk: İyi niyetli zilyet, eşyada gerçekleşen zarardan dolayı sorumlu olmaz. Kötü niyetli zilyet, eşyada meydana gelen hasarı ödemekle mükelleftir.
 
1.Aşağıdakilerden hangisi emtiayı temsil eden senetlerden biri değildir?
 
A) Konşimento
B) Taşıma Senedi
C) irat Senedi
D) Rehin Senedi
E) Makbuz Senedi
 
Yanıt: C'dir.
 
2.Eşya üzerinde bir başkası vasıtasıyla fiili hâkimiyet sahibi olan kimsenin zilyetlik türü nedir?
A) Feri
B) Vasıtalı
C) Hak
D) Eşya
E) Hiçbiri
 
Yanıt: 'B'dır.
 
3.Bir kimse sizin saatinizi çalarsa saatiniz üzerindeki hâkimiyetinin hukuki niteliği nedir?
A) Malik
B) Zilyet
C) Hak sahibi
D) Zilyet yardımcısı
E) Aynı hak sahibi
 
Yanıt: B'dlr.
 
4.Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin teslimsiz kazanılma yollarından değildir?
A) Hükmen teslim
B) Miras
C) Havale
D) Kısa Elden Teslim
E) Hiçbiri
 
Yanıt: E'dir.
 
5.Maddi mallar üzerindeki zilyetlik nedir?
A) Hak zilyetliği
B) Eşya zilyetliği
C) Zilyet yardımcılığı
D) Vedia
E) Sükna
 
Yanıt: B'dir.
 
6.Üç arkadaşın birlikte ev kiralamaları halinde, her biri ev üzerinde ne tür zilyet olur?
A) Asli Zilyet
B) Müşterek Zilyet
C) Vasıtalı Zilyet
D) Hak Zilyedi
E) iştirak Halinde Zilyet
 
Yanıt: B'dir.
 
Özet:
 Zilyetlik, bir şey üzerinde fiili hâkimiyet veya bir eşyayı fiili hâkimiyet alanı içinde bulundurmaktır. Bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulunduran kimseye "zilyet" denir. Bir eşya üzerinde zilyetliğin söz konusu olabilmesi için iki unsura gerek vardır: Fiili hâkimiyet ve zilyetlik iradesi. Bir eşya üzerinde malik sıfatıyla hareket eden kimsenin zilyetliğine "asli zilyetlik", bir eşyayı sınırlı ayni veya şahsi bir hakka dayanarak fiili hâkimiyeti altında bulunduran kimsenin zilyetliğine ise "fer'i zilyetlik" de denir. Bir eşya üzerinde bir şahsın tek başına zilyet olması halinde 'tek zilyetlik", birden fazla kimsenin hep beraber zilyet olması halinde birlikte zilyetlik" söz konusu olur. Birlikte zilyetlik de "müşterek zilyetlik" ve "iştirak halinde zilyetlik" olmak üzere ikiye ayrılır. Zilyetlik biri aslen, diğeri devren olmak üzere iki yoldan kazanılabilir.

Okunma : 20751

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- Hukuka Giriş

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar Nelerdir?

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar Nelerdir? Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar Nelerdir?

Haksız Fiilden Doğan Borçlar Nelerdir?

Haksız Fiilden Doğan Borçlar Nelerdir? Bir kimsenin hukuka aykırı bir fiil ile bir başkasına zarar vermesine haksız fiil sorumluluğu ya da akit dışı sorum...


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk