Gelir Tablosu Bilanço İlişkisi

Gelir-gider hesapları kapatılmadan gelir tablosunun düzenlenmesi gerekir. İşletmenin dönem sonunda elde ettiği net kârı ya da zararı hem Gelir Tablosunda, hem de bilanço da yer alır.


Muhasebe Süreci:
1. Açılış Bilânçosunun düzenlenmesi
2. Kayıtlar elde tutuluyor ise belgelerin Yevmiye defterine ve Büyük deftere (Defteri Kebire) kaydı. Kayıtlar bilgisayarda tutuluyorsa; belgelerin Muhasebe fişlerine kayıt edilmesi.
3. Aylık mizanların düzenlenmesi
4. Genel geçici mizanın düzenlenmesi
5. Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması
6. Dönemin Gelir tablosunun düzenlenmesi
7. Sonuç (Gelir-Gider) hesaplarının kapatılması
8. Kesin mizanın düzenlenmesi
9. Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi
10. Hesapların kapatılması
11. Yeni dönemin hesaplarının açılarak, Yeni dönem Açılış Bilançosunun düzenlenmesi şeklinde takip eder

Yukarıdaki süreçte görüldüğü gibi, gelir-gider hesapları kapatılmadan gelir tablosunun düzenlenmesi gerekir. İşletmenin dönem sonunda elde ettiği net kârı ya da zararı hem Gelir Tablosunda, hem de bilanço da yer alır. Bilanço ve Gelir tablosunun ikisinde de yer alan tek hesap 590. Dönem Net Kârı ya da 591. Dönem Net Zararı (-) hesabıdır. İşletmenin gelirleri giderlerinden fazla olur, dönem sonunda net kâr çıkar ise bu kâr bir bilanço hesabı olan 590. DÖNEM NET KÂRI hesabında gösterilir. İşletmenin giderleri gelirlerinden fazla olur, dönem sonunda net zarar çıkar ise bu zarar bir bilanço hesabı olan 591. DÖNEM NET ZARARI (-) hesabında gösterilir.

Döneme ait tüm gelir ve giderler Gelir tablosunda yer alır. Gelirler öz sermayeyi arttırıcı, Giderler ise azaltıcı etki yapar. İşletmenin sermayesinde meydana gelen olumlu fark kârdır, olumsuz fark ise zarardır.


Örnek:
HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 Kasa Hesabı............................................2.000 TL
102 Bankalar Hesabı.....................................5.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı............................1.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı..............................6.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı..........................4.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı........................3.000 TL

İşletmenin sermayesini bularak hesapları bilançoda gösterelim:

AKTİF

HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR................................................8.000
100 Kasa Hesabı.......................2.000
102 Bankalar Hesabı...............5.000
153 Ticari Mallar Hesabı.......1.000

II. DURAN VARLIKLAR...............................................6.000
255 Demirbaşlar Hesabı........6.000


III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........4.000
321 Borç Senetleri Hesabı......4.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...........3.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....3.000

V. ÖZ KAYNAKLAR................................................7.000
500 Sermaye Hesabı..................7.000

AKTİF TOPLAM

14.000

PASİF TOPLAM

14.000

İşletme 05.01.2009 tarihinde 1.000 TL tutarındaki malı peşin olarak 1.750 TL ye satarsa yeni bilançoyu ve gelir tablosunu düzenleyelim.

AKTİF

HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR................................................8.750
100 Kasa Hesabı......................3.750
102 Bankalar Hesabı...............5.000

II. DURAN VARLIKLAR...............................................6.000
255 Demirbaşlar Hesabı........6.000


III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........4.000
321 Borç Senetleri Hesabı......4.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...........3.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....3.000

V. ÖZ KAYNAKLAR.................................................7.750
500 Sermaye Hesabı..................7.000
590 Dönem Karı Hesabı................750

AKTİF TOPLAM

14.750

PASİF TOPLAM

14.750

Ticari malların hepsini sattığımız için ticari mallar hesabımız bakiye vermemiştir. Satıştan dolayı da 750 TL kar elde ettik. Bu da kasa da ve dönem karı hesabında gösterilmiştir.

GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar................................................................................................................................................................1.750
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR .............................................................................................................................................................
1.750
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-).................................................................................................................................(1.000)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI..................................................................................................................................750
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI.......................................................................................................................................750
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR...............................................................................................................................................750
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI ............................................................................................................................................750
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI...................................................................................................................................750

Okunma : 558

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- Genel Muhasebe

371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-) ÖRNEKLERİ

371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-) ÖRNEKLERİ Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı Hesabı Örnekleri

370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı Hesabı Örnekleri Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler ...


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk